Jan Karski

13 July 2000. Holocaust chronicler Jan Karski dies